* Tijdens de bouwvak 2024 is ons kantoor grotendeels gesloten *
Dit is van 26-07-2024 tot 19-08-2024
Wij wensen u een fijne vakantie!
 

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Succes - Mimpen  gevestigd te Waddinxveen, Coenecoop 3 C8, hierna te noemen 'Succes Mimpen', aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Succes Mimpen.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Succes Mimpen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 - Instructie

2.1 Succes Mimpen zorgt er voor dat rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 Succes Mimpen zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij-instructie, tenzij Succes Mimpen of de leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is Succes Mimpen niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot het einde worden nagekomen, tenzij Succes Mimpen of de leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijles op te volgen voor zover in belang van de rij-instructie.

Artikel 3 - Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via Succes Mimpen het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin rijles is genoten.

Artikel 4 - Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door Succes Mimpen wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Succes Mimpen te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5 - Annulering door leerling

5.1 De leerling kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 3 volle werkdagen ( 72 uur) voor de afspraak annuleren. Zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Het afzeggen dient te gebeuren tijdens de kantooruren van de Rijschool gebeuren, bij eigen instructeur of door contact te hebben met ons kantoor. Zie ook punt 5.4 voor verdere informatie omtrent hoe een rijles af te melden

Bij annulering door de leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel, in % van totaalbedrag, gehanteerd worden:

Binnen 4 weken: kosteloos, met uitzondering van de op dat moment geldende administratie kosten ( die wel in rekening gebracht worden)

Binnen 3 weken: 50 %

Binnen 2 weken: 75 %

Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Succes Mimpen beoordeeld. Succes Mimpen zal er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren. Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Succes Mimpen “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. Succes Mimpen kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail dienst te geschieden via info@succes-mimpen.nl

5.5 Voor annulering van reeds ingeplanden toetsen en/of examens, verwijzen wij u naar artikel 7.2

Artikel 6 - Beëindigen instructie

6.1 Succes Mimpen kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, waardoor er niet van Succes Mimpen kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 Succes Mimpen is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is Succes Mimpen niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Succes Mimpen kan de rijles afgelasten wanneer het lesvoertuig niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar is.

6.4 Succes Mimpen kan de rijles afgelasten wegens vanwege de weersomstandigheden.

Bij 6.3 en 6.4 zal Succes Mimpen ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 - Aanvraag toets en/of examen

7.1 Succes Mimpen zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, de toets en/of het examen aanvragen, of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien de toets en/of het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 - Annulering examens

Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en/of instructeur.

Bij 8.1 en 8.2 zal Succes Mimpen ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen. Rij-examen categorie A: lesgeld van twee rijlessen, Rij-examen categorie B: lesgeld van één rijles, Rij-examen categorie C / CE en D: lesgeld van twee rijlessen.

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal Succes Mimpen de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 - Weigering examens

Succes Mimpen is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur en/of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 10 - Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 - Prijzen

11.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en getoonde prijzen op onze website onder voorbehoud van prijswijzigingen.

11.2 Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 12 - Betaling

12.1 Betaling dient digitaal of contant te geschieden tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen is voldaan en Succes Mimpen een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is Succes Mimpen gerechtigd om €15,- administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is Succes Mimpen gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door Succes Mimpen nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

12.2 Succes Mimpen is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (7 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 

12.3 Succes Mimpen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

12.4 Uit het enkele feit dat Succes Mimpen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 - Vrijwaring

13.1 Succes Mimpen verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan- en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

13.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Succes Mimpen beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

13.3 Succes Mimpen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

13.4 Succes Mimpen kan door leerling bij ontbinding van de overeenkomst door niet of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst slechts maximaal aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag wat betaald is aan les- examengelden.

Artikel 14 - Rijbevoegdheid leerling

Indien Succes Mimpen door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en Succes Mimpen aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling Succes Mimpen volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan Succes Mimpen haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Succes Mimpen en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Succes Mimpen te vergoeden. Indien Succes Mimpen ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Succes Mimpen volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Succes Mimpen opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 15 - Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Succes Mimpen, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 380 DC Bunnik, tel. 0900- 2692258, € 0,30 per minuut). Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil ,op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a Kosterijland 15, 3961 AJ Bunnik). Het reglement is te verkrijgen bij de BOVAG te Bunnik.

Artikel 16 - Aanvullende voorwaarden

16.1 Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijv. pakketopleiding) dan is Succes Mimpen gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

 

Namens Rijschool Succes - Mimpen B.V.

A. van Toor

Namens Verkeersschool Succes - Mimpen B.V.

J.C.M. Mimpen

Ervaringen

altijd hele grappige en gezellige rijlessen gehad!!

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Anniek uit WADDINXVEEN

Ik heb de afgelopen twee jaar met At van Tor mogen rijden. De les was altijd gezellig. At is altijd in voor een goed gesprek. Een top instructeur.

Ik ben benieuwd hoe het succes-mimpen afrijpakket er uit gaat zien!

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Kevin uit Gouda

Ik ben hier na overswitchen van rijschool mijn rijbewijs hier gehaald ! Ad nam alle tijd met mij en heeft mij verkeerde dingen afgeleerd en goede aangeleerd. Ik ben hier gekomen na 3 x gezakt te zijn bij een andere rijschool hier in 1 x gehaald ze nemen alle tijd voor je ook de communicatie is uitstekend kreeg elke keer netjes een mailtje en zelfs met mijn slagen een sms’je en een leuke mail bedankt succes mimpen voor het behalen van mijn rijbewijs en ik ga veel veilige kilometers maken ! En in speciaal bedank ik ad voor zijn engelen geduld !

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Denise uit Waddinxveen

Super leuke en leerzame rijlessen gehad! Had me geen betere rijschool en instructeur kunnen wensen.

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Claudia uit Waddinxveen

Ik heb een zeer fijne tijd gehad bij Succes Mimpen, zelf bij Frank gelest en ik had het altijd erg naar mijn zin bij hem. Zeer ervaren, zeer behulpzaam en heeft het beste met je voor. Voelde me erg op mijn gemak met hem naast me. Plannen was ook altijd flexibel, relaxed en het was allemaal in het algemeen een prettige ervaring. Ga het nog haast missen, haha. Nu genieten van mijn rijbewijs, hartstikke bedankt!

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Matthijs uit Gouda

Super chillen rijlessen, altijd gezellig in de auto en altijd de juiste aanwijzingen gekregen wanneer nodig. Ik wist goed waar ik aan toe was voor mijn praktijk examen en daarbij nog eens in één keer geslaagd!

Service: 9
Deskundigheid: 9
Prijs/kwaliteit: 9
Ik geef Succes Mimpen een 9!
- Marcel uit Gouderak

Hele fijne rijlessen gehad! Goede communicatie, ik heb nu echt het vertrouwen dat ik veilig de weg op kan! Ik kan Succes Mimpen aan iedereen aanraden!

Service: 9
Deskundigheid: 9
Prijs/kwaliteit: 9
Ik geef Succes Mimpen een 9!
- Mirthe uit Waddinxveen

Een erg fijne instructeur (Frank) bij deze rijschool. Vanaf de eerste les tot aan mijn laatste heb ik veel geleerd. De sfeer is altijd ontspannen en als je iets fout doet wordt er goed uitgelegd wat je verkeerd deed en wat je anders had kunnen doen. Je wordt goed voorbereid op je examen. Frank houdt rekening met je zwakke punten en zorgt ervoor dat je veel oefent. Daarnaast is er altijd wel tijd voor een grap of een leuk gesprek. Ik ben erg blij dat ik voor deze rijschool heb gekozen en kan het zeker aanraden.

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Cornelis uit Waddinxveen

Ik heb een leuke tijd gehad bij Succes Mimpen. Ik heb veel geleerd en dit rijlessenpakket met veel plezier gevolgd bij At. Tijdens mijn lessen kon ik aan op goede uitleg en fijne communicatie! Ook in 1x geslaagd voor mijn examen :)

Service: 10
Deskundigheid: 10
Prijs/kwaliteit: 10
Ik geef Succes Mimpen een 10!
- Palmyra uit Waddinxveen
Bekijk alle beoordelingen op facebook en klantenvertellen.nl en/of voeg er zelf eentje toe

facebook Lees alle beoordelingen Voeg zelf een beoordeling toe

Onze huidige aanbieding

Nu 6 uur halen = 5 betalen!

inclusief 1 CBR examen

€ 450,- p.p

 

Actie geldig zolang deze op de website wordt getoond.

* dient vooraf betaald te worden na inplannen van lessen en examen

Voor diegene die het altijd al wilde maar er nog niet toe gekomen is, een nieuwe uitdaging kan gebruiken of gewoon omdat het hartstikke leuk is. De ideale manier om iemand te verrassen en kennis te laten maken met het motorrijden of gewoon voor jezelf.

3 uur motorles nu voor slechts €149,-!

Verdeeld in twee lesblokken a 1,5 uur waarin je jouw eerste motorlessen krijgt

Geheel vrijblijvend te volgen, je zit hierna dus verder nergens aan vast. 

Actie geldig zolang deze op de website wordt getoond.

*Dient vooraf betaald te worden

 

Heb je je motorrijbewijs al, en zou je graag weer opstappen maar zie je daar nu nog tegenop? Of heb je al lang niet meer gereden?

Dan is onze volgende training wat voor jou!

Back on the Bike

Samen met een gediplomeerd KNMV- motorinstructeur ga je in een dagdeel de bijzondere verrichtingen oefenen, en natuurlijk een lekker stuk rijden.

 

Neem contact met ons op

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Laatste nieuws

Rijschool Succes-Mimpen in de krant!

Succes Mimpen heeft een nieuw adres, we zijn nu gevestigd op Coenecoop 3 C8

Reviews

Lees hier wat klanten over ons zeggen

Rijschool

Succes-Mimpen


Coenecoop 3 C8
2741 PG Waddinxveen

 
 

Volg ons op:

Auto-Bromfiets-
Motor-Aanhangwagen
Tel. 0182 - 613340
Telefonisch bereikbaar:
Ma-Vr      09:00 -18:00
Zaterdag 08:30 -15:00
info@succes-mimpen.nl
 
Vrachtauto
Tel. 06-51566286
 

© 2019 Succes Mimpen | Realisatie: Arco